Suomen mahtimiehet kuvissa: Aleksander Stubb, Petteri Orpo ja Antti Häkkänen. Heistä kaikista tullaan vielä kuulemaan, kun he vievät Suomea eteenpäin rauhanomaisesti ja turvallisesti.

Vuoden 2023 viimeinen Kymenlaakson Hyvinvointialueen valtuuston kokous Kouvolassa on loppunut. Iloinen hetki Christa Carpelanin ja Jutta Hartikaisen kanssa.

Eduskuntavaalit kahvitusta ja makkaran paistoa. On se kummallista, kuinka minä nautin vaalityöstä, silloin tuntee olevansa hyvin energinen ja nauttivansa joka hetkestä.

JO­HAN­NA HASU (KOK.), EDUS­KUN­TA­VAA­LIEH­DO­KAS

Kymen Sanomissa ja Ankkurissa julkaistu

Kela-kor­vauk­set ta­kai­sin

Yk­si suur­ta ih­me­tys­tä he­rät­tä­nyt leik­kaus täl­lä hal­li­tus­kau­del­la koh­dis­tui Kela-kor­vauk­siin. Ny­kyi­sen hal­li­tuk­sen ma­te­ma­tiik­ka vai­kut­taa täs­sä yh­tey­des­sä pe­rin ly­hyt­nä­köi­sel­tä ja ou­dol­ta.

Jos pe­ri­aat­tee­na pi­de­tään edel­leen sitä, et­tä hoi­toon on pääs­tä­vä ny­kyis­tä no­pe­am­min, ei yh­tään väy­lää tu­li­si tuk­kia, vaan po­ti­laan kan­nal­ta en­tis­tä pa­rem­min tu­kea.

Kela-kor­vaus­ten leik­kauk­set on pi­kim­mi­ten pe­rut­ta­va ja mah­dol­lis­tet­ta­va hoi­don tar­pees­sa ole­van pää­sy kun­nal­li­ses­ta jo­nos­ta no­pe­as­ti vas­taa­no­tol­le. Var­maan jo­kai­nen jul­ki­sel­le puo­lel­le hoi­toon pyr­ki­nyt on ha­vain­nut, et­tä jo­not ovat en­nä­tyk­sel­li­sen pit­kät. Sen enem­pää jul­ki­sen kuin yk­si­tyi­sen­kään puo­len tuot­ta­mat pal­ve­lut ei­vät ole po­ti­laan kan­nal­ta on­gel­man ydin, vaan no­pea hoi­toon pää­sy.

Mi­hin hal­li­tuk­sen te­ke­mä yk­si­tyi­sen sai­raan­hoi­don leik­kaus­tar­ve sit­ten pe­rus­tui? Ei sil­lä ai­na­kaan val­ti­on ve­la­not­toa saa­tu kat­kais­tua.

Esi­tys­tä vas­tus­ti­vat esi­mer­kik­si Kela, Ku­lut­ta­ja­liit­to, Kun­ta­liit­to, ter­vey­den­huol­to­a­lan yri­tyk­set ja alan am­mat­ti­lii­tot. Kela omas­sa lau­sun­nos­saan oli sitä miel­tä, et­tä kor­vauk­sia tu­li­si pi­kem­min­kin nos­taa kuin las­kea jul­ki­sen ter­vey­den­huol­lon tu­ke­mi­sek­si, eri­tyi­ses­ti sik­si et­tä kor­vaus­ten pie­nen­ty­mi­nen vai­kut­taa ras­kaim­min pie­ni­tu­loi­siin. Ei tun­nu rei­lul­ta, ei­kä hy­vin­voin­ti­val­ti­on pe­ri­aat­teel­ta, et­tä ta­lou­del­li­ses­ti hei­koim­mas­sa ase­mas­sa ole­vat jä­te­tään yhä pi­te­ne­viin hoi­to­jo­noi­hin huo­li­mat­ta sii­tä, et­tä asi­an­tun­ti­joi­den mu­kaan sai­raan­hoi­to­kor­vauk­set ovat help­po ja kus­tan­nus­te­ho­kas tapa tu­kea riit­tä­vien ter­veys­pal­ve­lui­den saan­ti. Suo­men Fy­si­o­te­ra­peu­tit ar­vi­oi­vat omas­sa lau­sun­nos­saan, et­tä Kela-kor­vaus­ten pois­ta­mi­nen pi­den­tää jo­no­ja en­ti­ses­tään ja li­sää, ei suin­kaan vä­hen­nä, val­ti­on kus­tan­nuk­sia.

On var­maan mon­ta tuot­toi­sam­paa leik­kaus­koh­det­ta kuin pie­ni­tu­lois­ten ase­man hei­ken­tä­mi­nen.

Ih­mis­ten ter­veys ei saa ol­la ide­o­lo­gi­oi­den tais­te­lu­kent­tä – Kela-kor­vauk­set ta­kai­sin!

JO­HAN­NA HASU (KOK.),

EDUS­KUN­TA­VAA­LIEH­DO­KAS

Pyhtään ulkotapahtumassa oli paljon perheitä ja niin suloiset albakat. Kiitos vaalitiimilleni hauskaa oli!

Vaalitentissä Veturisssa. Jari Korkki oli tenttaajana ja tiukkoja kysymyksiä tuli, mutta hyvin meni - oli kivaa!

Vaalikierroksella Mikkelissä, Lappeenrannassa ja Imatralla. Petteri Orvon kanssa oli Kotkan torilla.

Eduskuntaehdokkaiden vaaliristeilyllä. Petteri Orpo ja Anna-Kaisa Ikonen messissä.

Näkemyksellinen tulevaisuuden rakentaja

#EnnakkoluulottomastiUuteen

Näillä sivuilla pääset tutustumaan minuun ja ajatuksiini.

Tervetuloa tekemään kanssani matkaa eduskuntaan!


Jutustelua Kymenlaakson Hyvinvointialueen pelastusjohtajan Juhani Carlsonin kanssa

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

Minä ja yhteiset asiat


Olen rohkeasti ja näkemyksellisesti luotsaamassa valtiolaivaa kirkkaammille vesille. Laaja koulutus ja kokemus toimivat kompassina ratkaisujen löytämisessä. 


Hyvät päätökset tehdään tiedolla - ei asenteilla

Sotepalvelut sujuviksi

• Kymsotesta laajan ympärivuorokautisen päivystyksen sairaala

• Sosiaali- ja terveyspalvelut tuotettava tasapuolisesti - hoitoon nopeasti

• Terveyskioskit takaisin

•  Omalääkärijärjestelmä

• Senioreille arvokas elämä - ikäihmisten neuvola

• Vastuullisuutta  ja vuoropuhelua päätöksentekoon

• Ihmisille oikeus vaikuttaa palveluihinsa


Yritysmyönteisyys ja elinvoimaisuus

• Kokonaisturvallisuus

• V15 tiehanke maaliin

• Yrityselämän yhteistyöverkosto

• Toimenpiteiden kartoittaminen työhön johtavaan maahanmuuttoon

•Oman alansa asiantuntijoiden kuuleminen

•Sillanrakentajia kaivataan


Talouskuria!

Kustannusten nousu ja velanotto hallintaan

Rajalliset resurssit suunnattava tulokselliseen käyttöön

• Kestävä kehitys ja vastuullisuus osaksi päätöksentekoa, YK:n kestävänä kehityksen periaatteet


YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

Hyvinvointialue tarvitsee laajan ympärivuorokautisen päivystyksen sairaalan - Status ratkaisee taloudellisen ja itsenäisen päätöksenteon.

Kymenlaakson maakunnan vetovoima ja 200 000 kymenlaaksolaisen tehokas hoitoon pääsy edellyttää, että Kymenlaakson keskussairaala on (Kymsote) vuoden 2023 alusta laajan ympärivuorokautisen päivystyksen sairaala. Sairaala turvaa alueen erikoissairaanhoidon palvelut ja Kymenlaakson maakunnan kilpailukyvyn itsenäisenä maakuntana maakuntien joukossa. Hyvällä HUS yhteistyöllä tämä on jatkossakin mahdollista toteuttaa. Näin turvataan Kymenlaakson alueen asukkaille nopea hoitoon pääsy ja tarvittava jatkohoito yliopistolliseen keskussairaalaan. Kymenlaakson tulevan hyvinvointialueen erityispiirteenä on turvata maakunnan palvelut sekä houkutella töihin erikoistumis- ja erikoislääkäreitä sekä hoitohenkilökuntaa. Hoitoon pääsy omassa maakunnassa on kansalaisen perusoikeus. Tulevien päättäjien ja kaikkien avainhenkilöiden ja -organisaatioiden on tehtävä kaikkensa, jotta laajan ympärivuorokautisen päivystyksen sairaalan status saadaan Kymenlaakson keskussairaalalle. 

Mitä tarkoitetaan laajan päivystyksen sairaalalla?

Laaja ympärivuorokautisen päiväivystyksen sairaala sisältää perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivytyksen, jossa tarjotaan laajasti palveluita usealla lääketieteen erikoisalalla vuorokauden ympäri ja välittömästi. Päivystyksen tulee sisältää akuuttilääketiede, anestesiologia, gastroenterologinen kirurgia, kardiologia, lastentaudit ja synnytykset, neurologia, ortopedia ja traumatologia, psykistria, radiologia, sisätaudit, yleislääketiede ja hammaslääketie (ei yöpäivytystä).  Vaadituista 13 erikoisalasta Kymenlaakson keskussairaala täyttää nyt 10 erikoisalan kriteerit. Statuksen myötä puuttuvat kolme erikoisalaa tuotetaan omana tuotantona.

Siksi sydän on aina oikealla – satoi tai paistoi.

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

Kymenlaakson keskussairaalasta laajan ympärivuorokautisen päivystyksen sairaala!

Kuva. Kymsoten uusi päivytys. Kuva Kymsoten kuvapankista, sairaalahankkeet. 

 "Sydän on aina oikealla – satoi tai paistoi."

Sosiaali-,terveys- ja turvapalvelut palvelut tuotetaan tasapuolisesti - hoitoon nopeasti

Minkä tulee muuttua?

  1.  Ihmisillä tulee olla oikeus tehdä omaan hoitoonsa liittyviä valintoja. Perustason palvelut on saatava läheltä tai kotiin tuotettuna. 
  2. Jonottamisen sijasta ihmisten on päästävä nopeasti hoitoon. 
  3. Hoitotakuuta tulee lyhentää varsinkin terveyskeskuksissa ja mielenterveyspalveluissa. Jos palvelua ei saa määräajassa, asiakkaalle tulee antaa palveluseteli. Näin hän voi valita, mistä hän hoitonsa hakee.
  4. Kaiken lähtökohtana on ihminen ja oikeus hyvään palveluun. Yhtenä tavoitteena on digitalisaation ja sähköisten palvelujen laajentaminen. 
  5. Digitaalisten palvelujen kehittäminen ja käyttöönotto tarjoavat myös ennaltaehkäiseviä matalan kynnyksen palveluja ja tavoittavat ihmisiä joissakin tapauksissa jopa kasvokkaisia tapaamisia paremmin.
  6. Perheet nähtävä ja hoidettava kokonaisuutena - perhelääkärimalli käyttöön
  7. Pelastustoimen ja ensihoidon rahoitus ja tiiviimpi yhteistyö on toteutettava 

"Huomio ongelmien ennaltaehkäisyyn ja nopeaan apuun."

Huoli vähävaraisten lapsiperheiden pärjäämisestä, perhe- ja lähisuhdeväkivallasta, vanhempien psyykkisten ongelmien syventymisestä ja uupumisesta on merkittävä. Mielenterveyspalveluiden saatavuus ja toimet mielenterveysongelmien ehkäisemiseksi on turvattava. Kysymys on perheiden ja yksilön hädästä. Huoli perheen toimeentulosta on kasvanut lomautusten, irtisanomisten ja yritysten ahdingon vuoksi. Parannetaan mielenterveyspalveluihin pääsyä toteuttamalla terapiatakuu.

Epidemian alussa Kymenlaakson sosiaali- ja terveydenhuolto sekä potilasjärjestöt ottivat nopeasti käyttöön reaaliaikaisia etäpalveluja mm. neuvontapalvelut ja asiakasvastaanotot, perhevalmennukset, Diabetets -ryhmät ja etälääkäritoiminta. Onnistuneita esimerkkejä ovat myös alle 1-vuotiaiden lasten suun ja hampaiden kehityksen seuranta etävastaanotolla, teamsin välityksellä tehtävät perhevalmennukset ja Diabetes -ryhmät. 

"Hoitoon pääsy omassa maakunnassa on perusoikeus"

Kuva, Kouvolan uusi hieno Ratamo sairaala ja sote -keskus. Kuva Kymsoten kuvapankista, sairaalahankkeet. 

Seniorikotkalaisille arvokas elämä

Minulla on ollut iäkkäät vanhemmat, jotka ovat nyt molemmat kuolleet. Isäni kuoli 77 -vuotiaana ja äitini 95 -vuotiaana. Äidin kuolemasta on 1,5 vuotta. Olen 80 -luvun lopusta hoitanut vanhempiani, nähnyt heidän ikääntymisensä ja heidän hoitonsa erilaisissa arjen- ja hätätilanteissa. Näihin vuosikymmeniin mahtuu paljon hyviä kokemuksia, mutta myös huonoja.

Meillä on vielä matkaa siihen, että voimme taata ikääntyville ihmisille arvokkaan hoidon ja elämän. Arvokkaan vanhuuden toteutuminen ei ole vain kotihoidon tai terveyspalveluiden vaan myös ympäröivän yhteiskunnan ja päättäjien asia. Päättäjien on löydettävä oikea suhde tehostetun hoidon ja kotihoidon välille. Laadukkaan ja  inhimillisen hoidon ja hoivan takaamiseksi vanhuksille tulee kehittää uudenlaisia yhteisöasumisen muotoja, uudistaa kokonaisuutena vanhuspalvelut, kotihoito, perheasuminen sekä ympärivuorokautinen hoiva ja omaishoito. Parannetaan omaishoitajien asemaa ja tuetaan heidän jaksamistaan.

Tulevat päättäjät ratkaisevat kuinka laadukas vanhuus meitä odottaa. Ehdotan, että kehitetään Kymenlaaksosta ikääntyvien hoidon mallialue - tehdään yhdessä tavoitteesta totta!

" Kymenlaaksosta ikääntyvien hoidon mallialue!"

Mallialueen kehittämisen pohjaksi tehdään selvitys, jossa kuullaan ensisijaisesti senioreita, heidän omaisiaan ja omaishoitajiaan. Meillä on oltava poliittista tahtoa yksinkertaistaa järjestelmien koukeroita vastaamaan seniorien tarpeita ja hoivaa sekä hoitoa.

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

Vastuullisuutta ja vuoropuhelua päätöksentekoon

Lähitulevaisuudessa hyvinvointialueen taloudellinen tilanne kiristyy entisestään. Sosiaali-, terveyden- ja pelastustoimen palveluita joudutaan karsimaan kovalla kädellä. Tulevat päättäjät joutuvat tekemään vaikeita päätöksiä. Ymmärtävätkö kaikki mitä on tapahtumassa ja miksi? 

Mitä voimme tehdä?

Ymmärryksen lisäätymiseksi tarvitaan vuoropuhelua kaikkien osapuolten välillä - oman näkökulman esiintuomisen tulee olla mahdollista mm. organisaatioiden henkilöstölle, maakunnan asukkaille, yrityksille ja kolmannelle sektorille. Nyt toimintakulttuurin on muuttuttava avoimemmaksi ja läpinäkyvämmäksi. 

" Kaikkille eri tahoille mahdollisuus tietää mitä tehdään ja miksi - lisää avoimuutta"

Kymenlaakso on tunnettu sote- ja pelastustoimen korkeatasoisesta tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnasta sekä kotimaassa että kansainvälisesti mm. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu ja Kesäyliopisto. Tätä työtä tulee jatkaa suunnitelmallisesti ja aktiivisesti organisaatioiden välisenä ja poikkitieteellisenä yhteistyönä.

"Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa jatkettava kansallisella ja kansainvälisellä yhteistyöllä"

Kuva alla tuleva XAMK Kotkan kampus - Kotkan Kantasatama, kotkankantasatama.fi

Kehitys- ja yhteistyöllä menestykseen

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen hyvällä yhteistyöllä varmistetaan riittävät resurssit hoito, hoiva ja ensihoitoon sekä tilojen tehokas käyttö. Pelastustoimen hyvä tuki on ensivastetoimintaa, joka tavoittaa ensimmäisenä potilaan ennen varsinaisen hoidon saapumista paikalle.

Hyvinvointialueen tulee tehdä kehitys- ja yhteistyötä Kymenlaakson sosiaali-, terveys ja pelastustoimen, alueen kuntien, eri toimialojen yritysten, kolmannen sektorin sekä oppilaistosten kanssa - kaikkia toimijoita tarvitaan, jotta palvelut saadaan nopeiksi ja sujuviksi.

"Sote- ja pelastuspalvelujen saanti nopeaksi ja sujuvaksi"


AKATEEMINEN KOULUTUS

Terveydenhuollon maisteri  1998

Terveydenhuollon opettaja 1998

Helsingin yliopisto, yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon laitos

Erikoissairaanhoitajan tutkinto 1988

Tampereen sairaanhoito-opisto

 Sairaanhoitaja 1985

Kotkan sairaanhoito-opisto

LUOTTAMUSTEHTÄVIÄNI mm.

Hyvinvointialueen palvelulautakunnan puheenjohtaja 1.11.2023 lähtien

Hyvinvointialueen valtuuston jäsen 1.8.2022 lähtien

Hyvinvointialueen hallituksen varajäsen (Elina Inkeroinen-Lalu) 1.8.2022 lähtien

Kymsoten yhtymävaltuuston jäsen 1.1.2019 - 31.7.2021

Kotkan kaupungin valtuuston jäsen 1.8.2021 lähtien

Kotkan kaupunginhallituksen jäsen 1.8.2021 lähtien

Kotkan omistajaohjauksen jäsen 1.8.2021 lähtien

Kotkan hyvinvointilautakunnan varakomissaari 1.8.2021 lähtien

Kotkan Kokoomusnaisten puheenjohtaja 1.1.2018  ja edelleen

Kaakkois-Suomen Kokoomusnaisten piirihallituksen varapuheenjohtaja ja jäsen vuorotellen 1.1.2018 lähtien

Kirkkovaltuuston jäsen 1.1.2019 - 31.12.2022

Ekami Consalting Oy:n hallituksen jäsen 28.10.2021 lähtien

Kymenlaakson Kauppakamarin jäsen 1.1.2010 lähtien

Maria yhdistyksen hallituksen jäsen

FACEBOOK

https://www.facebook.com/rohkeatulevaisuudenkehittajaSIKSI JOHANNA

"Johanna on tarmokas ja aikasaava nainen, jolla on vahva sosiaali- ja terveydenhuollon osaaminen ja yhteistyökyky.  Johannan laajat vaikuttamisverkostot ovat vertaansa vailla.

Ja mikä parasta, Johanna on aina ihmisen puolella."

Paula Risikko, kansanedustaja, terveystieteiden tohtori

Risuja, ruusuja & viestejä, joita voin viedä päätöksentekoon

ARTIKKELEITA

KYMEN SANOMAT 28.3.2022


Lukijalta: Ammattitaitoisen työvoiman riittävyys turvattava hyvinvointialueilla!


Tulevien hyvinvointialueiden palvelujen toimivuus ja laatu riippuvat hyvin paljon hyvinvointialueiden henkilöstön ammattitaidosta, osaamisesta ja työhyvinvoinnista. Laadukkaat palvelut syntyvät vain osaavan ja hyvinvoivan henkilöstön yhteistyöllä. Hyvin johdetussa organisaatiossa työ koetaan mielekkääksi sekä palkitsevaksi. Tästä syystä on välttämätöntä, että uudet hyvinvointialueet panostavat hyvään johtamiseen ja esimiestyöhön.

Kaakkois-Suomen Kokoomusnaiset pitävät tärkeänä, että sosiaali-, terveys- ja pelastusalan ammattilaiset ovat arvostettuja omassa työssään. Hyvällä johtamisella ja selkeillä toimintatavoilla on mahdollisuus parantaa sekä työntekijöiden hyvinvointia että palveluiden laatua ja sujuvuutta. Hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö suoriutuu tehtävistään paremmin sekä laadukkaammin. Vastuullinen työnantaja mahdollistaa ammatillisen kehittymisen ja panostaa esimiestyöhön. Työhyvinvoinnin edistämiseksi sekä tarpeettoman kuormituksen ehkäisemiseksi, jokaisen työntekijän on voitava keskittyä mahdollisimman hyvin omaa osaamistaan vastaaviin työtehtäviin.

Kaakkois-Suomen Kokoomusnaisille on tärkeää, että palkkausjärjestelmä on myös riittävän kannustava. Lisäksi tulee vahvistaa erityisesti sosiaali- ja terveysalan houkuttelevuutta mm. koulutusta ja urapolkuja kehittämällä sekä lisäämällä terveydenhoitoalan koulutusmääriä.

Kaakkois-Suomen Kokoomusnaiset painottavat, että koko yhteiskunnan toimivuuden ja turvallisuuden kannalta on ensiarvoista ylläpitää laadukkaat ja riittävät hyvinvointipalvelut kestävällä rahoituspohjalla.

Johanna Hasu, varapuheenjohtaja

Kaakkois-Suomen Kokoomusnaiset ry


TAPAHTUMAKALENTERI

ONNEA PYHTÄÄ 100-VUOTTA!

Pyhtään juhli näyttävästi 100 vuotista taivaltaan. Puheet olivat vaikuttavia, ruoka maistuvaa ja musiikkianti monipuolista. Kiitos hyvistä juhlista.


KUVAGALLERIA

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.
YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.