Rohkea tulevaisuuden kehittäjä

#RakkaudestaKotkaan

Näillä sivuilla pääset tutustumaan minuun ja ajatuksiini.

Tervetuloa tekemään kanssani tulevaisuuden Kotkaa!


KIRJOITUKSIANI


Minun Kotkani

Kotka on yksi Suomen kauneimmista kaupungeista. Se on koulutus-, kulttuuri-, satama- ja teollisuuskaupunki, joka tarjoaa myös monipuoliset asumis-, urheilu-, lenkkeily ja liikuntamahdollisuudet. Kotkan upeat palkitut puistot ja merellinen ympäristö antavat elämyksiä ympäri vuoden ja edistävät näin hyvinvointia sekä yhteisöllisyyttä.


Kotka on timantti - menestystarinoiden mahdollistaja


Haluan rohkeasti ja intohimoisesti olla mukana kehittämässä tulevaisuuden Kotkaa. Soteuudistuksessa osaamistani tarvitaan kotkalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. 

Haluan olla mukana varmistamassa, että

• Sosiaali- ja terveyspalvelut tuotetaan lähipalveluina ja Kymsotesta laajan ympärivuorokautisen päivystyksen sairaala

• Seniorikotkalaisille arvokas elämä

• Korkeatasoinen koulutus kaikille

• Kotkaan luodaan kansainvälisyys -strategia

• Yrityksille menestymisen mahdollisuudet

• Kulttuuri- ja tapahtumapalveluille tulevaisuus

• Kestävä kehitys ja vastuullisuus päätöksentekoon


Sosiaali- ja terveyspalvelut tuotetaan lähipalveluina ja Kymenlaakson keskussairaalasta laajan ympärivuorokautisen päivystyksen sairaala.

Hyvinvoinnin yhtälö on hyvin simppeli ja järkeenkäypä.  Ilman kestävää taloutta meillä ei ole maailman parasta koulua tai toimivaa terveydenhuoltoa. Kun kunnan talous toimii, niin syntyy työtä ja työpaikkoja. Siitä taasen kertyy jaettavaa, jolla voidaan ylläpitää palveluja ja pitää huolta turvallisuudesta, viihtyvyydestä, ympäristöstä ja harrastusmahdollisuuksista. Yritykset synnyttävät työtä ja hyvinvointia. Kuntien keskeinen tehtävä on tarjota hyvät edellytykset yrittämiselle. Siksi sydän on aina oikealla – satoi tai paistoi.

 "Sydän on aina oikealla – satoi tai paistoi."

Jonottamisen sijasta ihmisten on päästävä jonoista hoitoon. Hoitotakuuta tulee lyhentää varsinkin terveyskeskuksissa ja mielenterveyspalveluissa. Jos palvelua ei saa määräajassa, asiakkaalle tulee antaa palveluseteli. Näin hän voi valita, mistä hän hoitonsa hakee. Ihmisillä tulee olla oikeus tehdä omaan hoitoonsa liittyviä valintoja. Itsemääräämisoikeus kuuluu jokaiselle ihmiselle. Perustason palvelut on saatava läheltä tai kotiin tuotettuna.

Kunnalla on tärkeä rooli ihmisten hyvinvoinnin ja terveiden elämäntapojen edistämisessä. Kaiken lähtökohtana on ihminen ja oikeus hyvään elämään. Tavoitteena on digitalisaation ja sähköisten palvelujen laajentaminen. Epidemia pakotti kymenlaakson sosiaali- ja terveydenhuollon ja potilasjärjestöt ottamaan erittäin nopeasti käyttöön reaaliaikaisia etäpalveluja mm. neuvontapalvelut ja asiakasvastaanotot. Digitaalisten palvelujen kehittäminen ja käyttöönotto tarjoavat matalan kynnyksen palveluja ja tavoittavat ihmisiä jopa kasvokkaisia tapaamisia paremmin.

"Huomio ongelmien ennaltaehkäisyyn ja tehokkaaseen apuun."

Mielenterveyspalveluiden saatavuus ja toimet mielenterveysongelmien ehkäisemiseksi on turvattava. Kysymys on perheiden ja yksilön hädästä. Huoli perheen toimeentulosta on kasvanut lomautusten, irtisanomisten ja yrittäjien ahdingon vuoksi. Huoli vähävaraisten lapsiperheiden pärjäämisestä, perhe- ja lähisuhdeväkivallasta, vanhempien psyykkisten ongelmien syventymisestä ja uupumisesta on merkittävä. Huomio on kiinnitettävä ongelmien ennaltaehkäisyyn ja tehokkaaseen apuun.

 "Hoitoon pääsy omassa maakunnassa on perusoikeus hyvinvointialueella"

Kymenlaakson maakunnan vetovoima ja 200 000 Kymenlaaksolaisen tehokas hoitoon pääsy edellyttää, että Kymenlaakson keskussairaalan (Kymsote) tulee olla vuoden 2023 alusta laajan ympärivuorokautisen päivystyksen sairaala. Sairaala turvaa alueen erikoissairaanhoidon palvelut ja Kymenlaakson maakunnan kilpailukyvyn itsenäisenä maakuntana maakuntien joukossa. Hyvällä HUS yhteistyöllä tämä on mahdollista toteuttaa. Kymenlaakson tulevan hyvinvointialueen erityispiirteenä on turvata kahden isoimman kaupunkikeskuksen, Kotkan ja Kouvolan palvelut, sekä houkutella töihin erikoistumis- ja erikoislääkäreitä sekä hoitohenkilökuntaa. Hoitoon pääsy omassa maakunnassa on kansalaisen perusoikeus. Näin turvataan alueen asukkaille nopea hoitoon pääsy ja tarvittava jatkohoito yliopistolliseen keskussairaalaan. Tulevien päättäjien ja kaikkien avain henkilöiden/organisaatioiden tulee tehdä kaikkensa, jotta laajan ympärivuorokautisen päivystyksen sairaalastatus saadaan Kymenlaakson keskussairaalalle. Kuva alla Kymsoten kuvapankista, sairaalahankkeet. 

Kuva, Kymsote, Kymsoten sairaalahanke

Seniorikotkalaisille arvokas elämä

Minulla on ollut iäkkäät vanhemmat, jotka ovat nyt molemmat kuolleet. Isäni kuoli 77 -vuotiaana ja äitini 95 -vuotiaana. Äidin kuolemasta ei ole vielä vuottakaan. Olen 80 -luvun lopusta hoitanut vanhempiani, nähnyt heidän ikääntymisensä ja heidän hoitonsa erilaisissa arjen- ja hätätilanteissa. Näihin vuosikymmeniin mahtuu paljon hyviä kokemuksia, mutta myös huonoja.

Meillä on vielä hieman matkaa siihen, että voimme taata ikääntyville ihmisille arvokkaan hoidon ja elämän. Arvokkaan vanhuuden toteutuminen ei ole vain kotihoidon tai terveyspalveluiden vaan myös ympäröivän yhteiskunnan ja päättäjien asia. Kysymys on valinnoista minkälaiset mahdollisuudet vanhuksille annetaan elää hyvää elämää. Tulee löytää oikea suhde tehostetun hoidon ja kotihoidon välille. Jotta jokainen voi luottaa saavansa tarvittaessa laadukkaan ja inhimillisen hoidon ja hoivan, niin vanhuksille tulee kehittää uudenlaisia yhteisöasumisen muotoja, uudistaa vanhuspalvelut, kotihoidon,  ympärivuorokautisen hoivan ja omaishoidon kokonaisuutena.

Tulevat päättäjät ratkaisevat kuinka laadukas vanhuus meitä odottaa. Ehdotan, että tehdään Kotkasta ikääntyvien hoidon mallikaupunki- tehdään yhdessä tavoitteesta totta!

" Kotkasta ikääntyvien hoidon mallikaupunki!"

Mallikaupungin kehittämisenpohjaksi on tehtävä selvitys, jossa kuullaan ensisijaisesti senioreita, heidän omaisiaan ja omaishoitajiaan. Meillä on oltava poliittista tahtoa yksinkertaistaa järjestelmien koukeroita vastaamaan seniorien tarpeita.


Korkeatasoinen koulutus kaikille

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun eli XAMK:n tavoitteena on olla Suomen suurin ammattikorkeakoulu, maan digitaalisin ja kansainvälisin kampus. XAMK:n uuden kampuksen sijoituspaikka on loistava Kantasatamassa Merikeskus Vellamon läheisyydessä ja tapahtumakeskuksen vieressä. Tapahtumakeskus ja kampus voivat olla tulevaisuuden kohtaamispaikka, joka kerää monenlaisia ihmisvirtoja: tapahtumakävijöitä, matkailijoita, ympärillä olevia kaupallisia palveluita ja ennen kaikkea opiskelijoita. Opiskelijoita on tulossa XAMKiin noin 2700. Sijainti elävöittää Kotkan kaupunkikuvaa, lisää paikallisten palvelujen käyttöä sekä kansainvälistää entistä enemmän kaupunkiamme. 

Oppilaitos tulee houkuttelemaan kansainvälisiä opiskelijoita, mutta heidän maahantuloaan tulee sujuvoittaa mm. varaamalla opiskelulupien käsittelyyn riittävät resurssit sekä Suomen edustoissa että Maahanmuuttovirastossa. Opiskelijoiden myöhään saamista päätöksista voi tulla pahojakin ongelmia esim. jos he ovat irtisanoutuneet töistään eivätkä pääse aloittamaan opintojaan. 

"Maailman parasta koulua ei ole ilman maailman parhaita opettajia"

Suomessa opetus on laadukasta varhaiskasvatuksesta aina yliopistotasolle saakka, mutta maailman parasta koulua ei ole ilman maailman parhaita opettajia. Tärkeässä asemassa on opetuksen ja koulutuksen jatkuva kehittyminen kokeilu-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa vauhdittamalla sekä tuottamalla että ottamalla käyttöön uutta tutkimustietoa. Tulevaisuuden ammatillisen koulutuksen tulee myös alueilla vastata paremmin työelämän ja kansainvälistymisen osaamistarpeisiin. On luotava joustavia koulutuspolkuja kaikenikäisille ja eri taustoista tuleville opiskelijoille. 

Oppilaitokset, opettajat ja oppilaat ovat kohdanneet viimeisen vuoden aikana äkillisiä kriisejä ja muutoksia. Tämä on edellyttänyt varsinkin digitaitojen ja etäopetuksen päivittämistä ja kehittämistä. Haja-asutusalueilla voidaan jatkossa osa-aikaisella etäopetuksella vähentää pitkiä koulumatkoja ja niistä aiheutuvia kustannuksia. 

Oppilaiden hyvinvoinnin kannalta korostui selkeästi lähiopetuksen - opettajien ja kavereiden tapaamisen tärkeys. Samalla kun kehitetään etäopetusta, niin myöskin lähiopetusmenetelmiä on kehitettävä. Koulurakennuksia tulee hyödyntää ympärivuoden ja eri toimijoiden kanssa. 

"Pandemia myötä etäopetus kehittyi, on kehitettävä myös lähiopetusmenetelmiä"

Kotka on tunnettu korkeatasoisesta tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnastaan sekä kotimaassa että kansainvälisesti, mm. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun, Kesäyliopiston ja tutkimuskeskus Merikotkan kautta. Tätä työtä tulee jatkaa suunnitelmallisesti ja aktiivisesti organisaatioiden välisenä ja poikkitieteellisenä yhteistyönä.

Kuva alla tuleva XAMK Kotkan kampus - Kotkan Kantasatama, kotkankantasatama.fi

Yrityksille menestymisen mahdollisuudet

Kunnan ja erikokoisten yritysten hyvää yhteistyötä tulee tukea tiiviillä vuorovaikutuksella, järkevällä hankintapolitiikalla, kaupunkistrategialla sekä juuri työn alla olevalla vetovoima- ja yrittäjyysohjelmalla. Paikallisia ja kansainvälisiä yrityshankkeita mahdollistetaan kunnan, rahoittajien, sidosryhmien investoinneilla ja tuella. Kotkassa on meneillään ja alkamassa merkittäviä kansainvälisiä hankkeita tai hankeideoita, jotka toteutuessaan kehittävät paikallista osaamista ja tuovat uusia työpaikkoja Kotkaan, Kymenlaaksoon sekä mahdollisesti koko Suomeen.

"Satamapalveluista on puuttunut ainoastaan risteilytoiminta, mutta ei puutu enää."

Hamina-Kotkan satama on Suomen suurin yleis- ja konttisatama ja palveluiltaan Suomen monipuolisin. Satamapalveluista on puuttunut ainoastaan risteilytoiminta, mutta ei puutu enää. Nyt risteilijät poikkeavat päiväkäynnille Haminan-Kotkan satamaan ohikulkumatkallaan tuoden tuhansia turisteja paikkakunnalle. Kaupunki, yksityiset yrittäjät, kolmassektori, neljässektori ja kuntalaiset pääsevät nyt yhdessä antamaan matkustajille elämyksiä ja tekemään loistavia menestystarinoita.

Kestävä kehitys ja vastuullisuus päätöksentekoon

Aikanaan, Etelä-Suomeen suuntautuneen voimakkaan muuttoliikkeen vuoksi tehtiin selvitys siitä, miten perheitä saataisiin palaamaan takaisin synnyinseuduilleen. Keinoja löytyi neljä: vanhempien työnsaantimahdollisuudet, lasten koulu- ja opiskelutilanne, harrastustoiminnan monipuolisuus ja vanhempien tasokkaat kulttuuripalvelut. Kulttuurin osalta Kotkassa tilanne ei ole huono, on esim. Merimuseo näyttelyineen, aktiivinen Kymi Sinfonietta, on teatteri, festivaaleja, Meripäivät, Lohisoitto, erilaisia lasten tapahtumia ja panostuksia elokuvatarjonnan monipuolistamiseen.  Mutta yksi joukosta puuttuu  - merikaupunki Kotkan imagoa vahvistava mereen liittyvän taiteen erikoismuseo."

"Yksi joukosta puuttuu  - merikaupunki Kotkan imagoa vahvistava mereen liittyvän taiteen erikoismuseo."

Karhulassa Kyminsuussa syyskuussa järjestettävän kaksipäiväisen Indie-elokuvafestivaalin järjestäjiin kuuluvat muun muassa Jarno Jäppinen ja Janita Tiussa Kotkan kulttuuri ry:stä, Marko Beltzer Kotkan Indie-elokuvien tekijöistä, Minna Lindberg Karhulan työväennäyttämöltä ja Johanna Hasu monikulttuurisesta Myllystä. Kuva KIMMO SEPPÄLÄ


AKATEEMINEN KOULUTUS

Terveydenhuollon maisteri  1998

Terveydenhuollon opettaja 1998

Helsingin yliopisto, yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon laitos


Erikoissairaanhoitajan tutkinto 1988

Tampereen sairaanhoito-opisto


 Sairaanhoitaja 1985

Kotkan sairaanhoito-opisto


LUOTTAMUSTEHTÄVIÄNI mm.

Kymsoten yhtymävaltuuston jäsen

Kotkan kaupunginhallituksen varajäsen

Kymsoten yhtymävaltuuston jäsen

Kotkan hyvinvointilautakunnan jäsen

Kotkan Kokoomusnaisten puheenjohtaja

Kaakkois-Suomen Kokoomusnaisten varapuheenjohtaja

Kokoomuksen Kotkan Kunnallisjärjestön varapuheenjohtaja

FACEBOOK

https://www.facebook.com/rohkeatulevaisuudenkehittajaSIKSI JOHANNA

"Johanna on tarmokas ja aikasaava nainen, jolla on vahva ammattitaito ja yhteistyökyky.  Johannan laajat vaikuttamisverkostot ovat vertaansa vailla.

Ja mikä parasta, Johanna on aina ihmisen puolella."

Paula Risikko, kansanedustaja, terveystieteiden tohtori

Risuja, ruusuja & viestejä

Lähetä minulle viestejä, mitä voin viedä Kotkan päätöksentekoon. 

TAPAHTUMAKALENTERI


KUVAGALLERIA